USŁUGI DLA BIOGAZOWNI

Uruchomienie biologiczne biogazowni to początek. Potem stały monitoring fermentacji metanowej. Karmienie fermentorów - ocena jakości substratów i ich wycena. 

Monitoring procesu

powrót do listy produktów >
{ $news.custom_fields.gallery_article.0.title}

SKONTAKTUJ SIĘ W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O USŁUDZE:

Monitoring

Monitoring biotechnologiczny to nasza kluczowa usługa dla biogazowni. Osobom prowadzącym nadzór nad produkcją biogazu dostarczamy wiedzę o parametrach biochemicznych procesu wraz z ich interpretacją. Doradzamy w kwestii zmian niezbędnych w celu wzrostu wydajności produkcji lub jej ustabilizowania i zabezpieczenia przed destabilizacją.
Standardowa analiza zawartości zbiornika, w którym zachodzi proces fermentacji obejmuje oznaczenia: 
 1. pH, 
 2. potencjał redoks lub przewodność,
 3. stężenie azotu amonowego, 
 4. oznaczenie wskaźnika FOS i TAC, obliczenie FOS/TAC,
 5. sucha masa i sucha masa organiczna,
 6. oznaczenie profilu i stężenia lotnych kwasów tłuszczowych (LKT-GC-FID), tj. octowy, propionowy, izomasłowy, masłowy, izowalerianowy, n-walerianowy, izokapronowy, n-kapronowy oraz heptanowy
Uzupełnieniem analizy standardowej procesu w fermentorach są:
 1. oznaczenie wybranych lub wszystkich makro- i mikroelementów z listy: P og., K, Ca, Mg, Se, Co, Mo, Mn, Fe, Na, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg,
 2. oznaczenie stopnia odfermentowania substratów.
W reprezentatywnych próbkach substratów standardowo oznaczamy:
 1. pH,
 2. sucha masa,
 3. sucha masa organiczna,
 4. azot ogólny Kjeldahla.
Najważniejsze analizy wykonujemy w ciągu kilkunastu godzin od dostarczenia próby. 
Wstępne wyniki badań (pH, FOS/TAC) przekazujemy zleceniodawcy na ogół w dniu dostarczenia próbki. Wyniki analiz azotu amonowego i chromatografii gazowej LKT, są dostępne najczęściej po 24 do 48h po dostarczeniu próbek do laboratorium. Na pełną analizę suchej masy i suchej masy organicznej oraz wyniki analiz substratów wraz z ich opisem i interpretacją potrzebujemy od 2 do 10 dni roboczych. Na życzenie zleceniodawcy wstępne wyniki oznaczeń suchej masy podajemy po ~24h.
Wyniki badań są gromadzone w bazie danych, która umożliwia właściwe ich zestawienie, skorelowanie i interpretację. Wszystkie uzyskane od operatora informacje, wyniki badań i ich interpretacja są udostępniane jedynie osobom wskazanym przez zleceniodawcę i na każdym etapie są traktowane jak informacja poufna. Dla klientów, którzy podejmą z nami stałą współpracę, udostępniamy wgląd do bazy danych poprzez Internet – w „chmurze”. Dzięki temu osoba upoważniona, nadzorująca proces w biogazowni - ma szybki dostęp do wszystkich wyników badań i analiz oraz związanych z nim komentarzy i zaleceń, które są wprowadzone przez pracowników Laboratorium na bieżąco.
 

Profilaktyka

Z punktu widzenia biotechnologa - biogazownia to zespół urządzeń służący do hodowli bakterii, które produkują biogaz. Aby produkcja biogazu była wydajna i stabilna - należy bakterie utrzymać w dobrej kondycji poprzez zapewnienie im  odpowiedniej jakości pokarmu i warunków do życia. Okresowa kontrola parametrów fermentacji ma to umożliwić i stanowić jednocześnie system wczesnego ostrzegania przed nieprawidłowościami w normalnym przebiegu procesu. Nasze badania i analizy mają przede wszystkim z wyprzedzeniem informować osobę zarządzającą biogazownią o potencjalnie możliwej destabilizacji fermentacji metanowej i umożliwić wprowadzenie działań zapobiegawczych i korygujących, które by to niebezpieczeństwo maksymalnie ograniczyło.
Prowadząc monitoring biotechnologiczny zapewniamy możliwość wczesnego wykrywania problemów natury biochemicznej oraz system optymalizacji biotechnologicznej i ekonomicznej fermentacji metanowej. Zawsze podkreślamy, że w przypadku biogazowni lepsza jest wczesna profilaktyka, niż późniejsze "leczenie" procesu.
Usługa monitoringu opiera się na badaniu z określoną częstotliwością próbek zawartości fermentorów i substratów stosowanych w biogazowni. Uzyskane wyniki w powiązaniu z informacjami otrzymanymi z biogazowni (nt. aktualnej wydajności produkcji, składu biogazu, dozowania substratów, itp.) dają zestaw danych, które pozwalają na wnioskowanie o stabilności procesu i produktywności instalacji oraz umożliwiają formułowanie zaleceń dotyczących dalszego sterowania procesem. Możliwa jest dzięki temu ciągła optymalizacja pracy biogazowni bez narażania się na destabilizację biochemiczną fermentacji. Tworzona na potrzeby każdej biogazowni baza danych z wynikami jest udostępniana operatorowi biogazowni i pozwala na opracowanie systemu wczesnego ostrzegania przed przeciążeniem wynikającym z niewłaściwie dobranych dawek lub proporcji w jakich wymieszane są dozowane substraty.
 

Diagnostyka

Działamy również w sytuacjach awaryjnych. Nasze know-how budujemy od 2006 roku. Od tego czasu gromadzimy i stale analizujemy tysiące wyników, które otrzymaliśmy po zbadaniu próbek substratów i zawartości fermentorów. Umożliwia to nam, przestudiowanie setek różnych przypadków destabilizacji i powrotu do prawidłowego stanu fermentacji metanowej, które wystąpiły zarówno w skali przemysłowej jak i w skali laboratoryjnej. Dzięki temu potrafimy postawić właściwą i szybką diagnozę problemu natury biotechnologicznej i doradzić jak można go szybko rozwiązać.

Badania stopnia odfermentowania 

Badania służą ocenie stopnia odfermentowania substratu, czyli pozwalają na oszacowanie, jak dużo metanu biogazownia traci poprzez niepełne odfermentowanie substratów po przeniesieniu nadmiaru masy fermentującej do laguny lub odkrytego zbiornika na tzw. poferment.       
Przebieg badań i uzyskane wyniki są podobne - jak w przypadku wyżej opisanych badań biogazodochodowości. W fermentorze umieszcza się pobraną w biogazowni i dostarczoną jak najszybciej do laboratorium - próbkę masy, która normalnie trafia do laguny lub zbiornika na poferment. Jest istotne, by do laboratorium próbka dotarła jak najszybciej, w opakowaniu izolowanym termicznie, tak by straty powstającego z niej biogazu i spadek temperatury były jak najmniejsze. Określona objętość próbki jest umieszczana w fermentorze podłączonym do eudiometru. Pomiar objętości powstającego biogazu trwa określony czas (kilka tygodni). Wykreślana jest krzywa obrazująca kinetykę wydzielania biogazu. Jeżeli objętość wyprodukowanego biogazu na to pozwala - analizowany jest jego skład. Analizom podlega też zawartość fermentora. Na podstawie uzyskanych wyników obliczany jest  stopień odfermentowania, a ilość odzyskanego biogazu jest przeliczana ze skali laboratoryjnej na skalę biogazowni, z której pochodzi próbka.
 
 • Waste Klaster
 • Aligo
 • Firma Godna Zaufania